Allmänna villkor och integritetspolicy

Allmänna villkor

Våra villkor beskriver rättigheter och skyldigheter när du ingår avtal med forfoodies.se

Försäljningsvillkor
Försäljningsvillkoren gäller det som beställs via forfoodies.se och arrangeras* av företaget Mat och Event Umeå AB, org nr: 556971-7597, nedan kallad säljare, och kunden, nedan kallad köpare. Dessa villkor börjar gälla då köparen ingår avtal med säljaren genom att göra en biljettbeställning via forfoodies.se.

Priser
Alla priser är i svenska kronor (SEK) inklusive moms. Vi reserverar oss för eventuella skrivfel.

Betalningsvillkor
Betalning av produkter beställda från forfoodies.se sker via Svea Bank AB (publ) org. nr 556158–7634. Om du gör en beställning till en grupp eller företag via mail eller telefon avtalas vilka villkor som gäller vid just den beställningen.

Byten, återköp och inställda event

En bokning kan ångras fram till dess att betalning har skett, som betalning räknas även om alternativet ”Faktura” valts och fakturan ännu inte har hunnit förfalla. Distansavtalslagens regler om ångerrätt gäller ej vid köp av evenemangsbiljetter om näringsidkaren tillhandahåller tjänsten på en bestämd dag eller under en bestämd tidsperiod, 2 kap. 11 § distansavtalslagen. När betalning har skett är köparen därför bunden av sitt köp, om inte annat anges i dessa villkor eller följer av tillämplig lag. Köpt biljett kan inte ombokas, avbokas eller på annat sätt lösas in med undantag för om evenemanget ställs in. Köparen skall i dessa fall senast en (1) månad från evenemangsdatumet då evenemanget skulle ha varit, meddela säljaren sitt anspråk på återbetalning. Om så inte sker har köparen ej rätt till återbetalning. Detta gäller både vid inställt evenemang och i de fall då biljett makulerats och köparen har haft rätt till återbetalning. Vid inställt arrangemang återbetalas ej eventuella service- och distributionsavgifter. Borttappad biljett ersätts ej. Köparen ansvarar själv att via forfoodies.se kontrollera att evenemanget ej är inställd eller flyttat.

Biljetterna är inte personliga och går att sälja eller ge bort till någon annan. Det är köparens ansvar att förmedla biljetten vidare via t ex mail och se till att personen som ska nyttja biljetten har den info som behövs för att kunna delta i evenemanget, t ex att biljetten ska uppvisas i mobilen och vilka tider och andra villkor som gäller. Inga namnändringar, ändringar av antal deltagare eller liknande kan göras.

Vid ytterligare frågor kring detta kontakta info(at)forfoodies.se

Force Majeure
Säljaren ansvarar inte för skada eller förlust som orsakats på grund av hinder som ligger utanför säljarens rimliga kontroll. Säljaren är vidare befriad från skadestånd och andra påföljder om fullgörelsen av säljarens åtagande enligt avtalet hindras av omständighet som säljaren skäligen inte kunnat råda över eller förutse, och vars följder säljaren inte heller rimligen kunnat undvika eller övervinna. Exempel på sådan omständighet kan vara krig, myndighetsingripande, offentliga regleringar och restriktioner, oroligheter, inskränkningar i energitillförseln, arbetsmarknadsstörningar eller förbud.

Om något av ovanstående inträffar framflyttas tidpunkten för eventet till dess att hindret är borta. Om eventet förhindras enligt ovan under mer än tre månader kan säljaren utan ersättningsskyldighet frånträda avtalet.

Företagsfaktura
Följande gäller för kunder som handlar i egenskap av företag och väljer betalning via faktura (”företagsfaktura”).

Kreditprövning: Vid ansökan om betalning via företagsfaktura genomförs sedvanlig kreditprövning, vilket kan innebära att en kreditupplysning inhämtas.

Betalningsvillkor: Förfallodatum och övriga villkor för företagsfaktura framgår av fakturan. Vid fakturabetalning ska betalningen ha mottagits senast 30 dagar från fakturadatum (eller det datum som framgår av fakturan). Vid dröjsmål med betalning tillkommer en påminnelseavgift om 60 kr samt dröjsmålsränta om 2 % per månad från förfallodatum till dess full betalning sker.

Överlåtelse: Samtliga företagsfakturor kommer att överlåtas till Svea Bank AB, 556158-7634 (”Svea Bank”). Alla betalningar med anledning av fakturan ska erläggas till Svea Bank.

GDPR: Vid betalning via företagsfaktura kommer fakturan att överlåtas till Svea Bank AB och vi delar då företagskundens personuppgifter med Svea Bank. Svea Bank är personuppgiftsansvarig för de fordringar som vi har överlåtit till Svea Bank. För detaljerad information om Svea Banks behandling av personuppgifter, vänligen läs vidare i Sveas dataskyddsinformation som finns tillgänglig på https://www.svea.com/dataskydd eller kontakta Svea via post 169 81 Solna, telefon 08-514 931 13 eller swp@svea.com. Dataskyddsombud nås på privacy@svea.com.

Förändring av de allmänna villkoren
Säljaren har när som helst rätt att ändra innehållet i dessa allmänna villkor. På denna webbsida finns alltid aktuella villkor.

Tillämpning av avtalet
Om någon del av detta avtal visar sig vara ogiltigt eller ej tillämpbart, skall övriga delar av avtalet fortfarande gälla. Svensk lag skall tillämpas vid tolkning och tillämpning av avtalet. Eventuell tvist skall avgöras med Umeå tingsrätt som första instans.

*Biljetter till events som arrangeras av annan part
För beställning av biljetter och bokning av events som görs via webbplattformen forfoodies.se men inte arrangeras av oss kan andra villkor gälla för biljetten. Se respektive biljett för aktuella villkor som t ex avbokning och återköp. De villkor som visas vid biljettköpet och som alla köpare måste bekräfta att man godkänner är alltid de som gäller för den köpa biljetten. Villkoren i texterna ovan och intill avser dock våra egna arrangemang.

Integritetspolicy

I denna integritetspolicy förklaras hur vi samlar in och använder din personliga information. Den beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande.

Hur behandlar vi dina personuppgifter?
Personuppgifter är all slags information som indirekt eller direkt kan hänföras till en fysisk person. Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna. Varje åtgärd som vidtas med personuppgifter utgör en behandling, oberoende av om den utförs automatiserat eller inte. Exempel på vanliga behandlingar är insamling, organisering, lagring, bearbetning och radering.

Ansvar för de personuppgifter som samlas in
forfoodies.se, genom företaget Mat och Event Umeå AB, org nr: 556971-7597, är personuppgiftsansvarig för företagets behandling av personuppgifter. Detta eftersom det är forfoodies.se som bestämmer såväl ändamål som syfte med behandlingen.

Vilka uppgifter samlar vi in?

Information vi behöver för ditt köp
Du kan direkt eller indirekt komma att ge oss information om dig själv på ett antal olika sätt. Detta kan t ex vara person- och kontaktinformation som namn, personnummer, adress, e-post, telefonnummer etc.

Information vi sparar för din biljett
När du använder våra tjänster kan följande information sparas:
Person- och kontaktinformation; namn, personnummer, adress, e-post, telefonnummer etc.

Information och detaljer angående din beställning
Enhetsinformation, t ex IP-adress, språkinställningar, webbläsarinställningar, tidszon, operativsystem, plattform och skärmupplösning
Geografisk information, dvs din geografiska placering

Hur använder vi informationen?
Den information vi erhåller används i syfte att administrera och genomföra beställningen och besvara eventuella frågor som du har.

Vi lämnar inte ut personuppgifter eller annan personlig information eller kombinerad personlig och demografisk information till extern part, med undantag för i följande situation:

Vi har rätt att lämna ut uppgifter om det finns en lagstadgad skyldighet för oss att göra det, om det begärs av ett offentligt organ eller annan tillsynsmyndighet eller om vi i god tro anser att ett sådant utlämnande är nödvändigt för att (a) följa legala krav eller för att rätta sig efter domstolsbeslut; (b) skydda rättigheterna eller äganderätten till forfoodies.se (c) förhindra ett brott eller skydda nationell säkerhet; eller (d) skydda användares personliga säkerhet eller allmänheten.

Hur länge sparas personuppgifterna?
Vi sparar dina personuppgifter endast så länge som det är nödvändigt för att utföra alla åtaganden gentemot dig som kund, upprätthålla grundläggande service och så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider.

Personuppgifter som lämnas i samband med en beställning av biljetter sparas i maximalt 12 månader innan det permanent raderas. Detta görs i syfte att kunna hantera eventuella reklamations- och serviceärenden och för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden enligt köpeavtalet.

Dina rättigheter till rättelse, radering etc av dina personuppgifter
-Du kan begära en kopia av de uppgifter du önskar ta del av och verifiera den information vi har om dig.
-Du har rätt att korrigera felaktig information om dig själv.
-Du har rätt att bli raderad (”rätten att bli bortglömd”)
-Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter för de fall att datan inte längre är nödvändig för det syfte den blev insamlad för. Det kan dock finnas legala skyldigheter eller avtalsförpliktelser för oss som hindrar oss från att omedelbart radera delar av din data.
-Du har i vissa fall rätt att kräva att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Med begränsning menas att uppgifterna markeras så att de i framtiden endast får behandlas för vissa avgränsade syften.

Förändring av denna integritetspolicy
Om de legala kraven ändras kan vi komma att göra ändringar i integritetspolicyn. Den senaste versionen av integritetspolicyn finns alltid här på hemsidan.